Všeobecné obchodné podmienky s reklamačným poriadkom pro nákup v internetovom obchode www.nabytek-deluxe.eu

Tieto obchodné podmienky spoločne s reklamačným poriadkom platia pre nakupovanie prostredníctvom e-shopu www.nabytek-deluxe.eu a súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.nabytek-deluxe.eu je spoločnosť VítVes Trade sro so sídlom 1. máje 184, 735 31 Bohumín - Skřečoň, IČO: 29388571, DIČ: CZ29388571 vedená na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 38215.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonom (č. 40/1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 643/1992 Zb.). Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.), Vo všetkých znení noviel.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna , zmluva o dielo , prípadne iné zmluvy , ak sú zmluvnými stranami na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodadavatel .

Predávajúci - je osoba , ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej , alebo inej podnikateľskej činnosti . Je to podnikateľ , ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky , alebo poskytuje služby .

Kupujúci spotrebiteľ - je osoba , ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej , alebo inej podnikateľskej činnosti . Je to fyzická alebo právnická osoba , ktorá nakupuje výrobky , alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami , alebo službami .

Kupujúci , ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba , ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej , alebo inej podnikateľskej činnosti .

Uzavretie kúpnej zmluvy - Kúpna zmluva vzniká okamžikom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu . Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti . Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na internetových stránkach . Vzniknutú zmluvu , vrátane dohodnutej ceny , je možné meniť alebo rušiť len na základe dohody strán , alebo na základe zákonných dôvodov . Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých náležitostí predpísaných v objednávkovom formulári . Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje , že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom , a že s nimi plne súhlasí . Ceny uvedené v kúpnej zmluve sú platné v čase uskutočnenia objednávky . Tieto obchodné a reklamačné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy . Zmluva je uzatváraná v (ceskom ??slovenskom jazyku a nie je prístupná tretím stranám .

Reklamácia - je uplatnenie práv kupujúceho v rozpore s kúpnou zmluvou , ale tiež uplatnenie práv kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady .

Informácie o zmluve

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy - internetový obchod www.nabytek-deluxe.eu poskytuje spotrebiteľovi podľa § 53 odseku 7 Občianskeho zákonníka ochrannú lehotu 14 - tich dní na vrátenie tovaru bez udania dôvodu . Odstúpiť od zmluvy je možné telefonicky alebo e - mailom . Podľa Vášho želania Vám vrátime peniaze , alebo vymeníme tovar za iný . Toto právo sa nevzťahuje na tovar , ktorý je vyrobený na objednávku presne podľa Vášho priania ( výroba sedacie súpravy vo vybranom poťahu , výroba nábytku vo vybranom morenie , atď ) . Ak sa rozhodnete využiť túto možnosť , zašlite nám tovar vrátane kópie dokladu o kúpe tovaru ( faktúra , účtenka - daňový doklad ) a sprievodného listu , v ktorom bude jasne uvedené , že odstupujete od uzavretej kúpnej zmluvy . V prípade , že vrátenie tovaru bude neúplné , poškodené , v poškodenom obale , viditeľne opotrebovaný alebo zaslané formou dobierky - nebude prijatý . Tovar je vhodné zasielať doporučene a poistený , pretože neručíme za jeho poškodenie či stratu . Na dobierku nebude tovar prijatý ! Vrátenie peňazí bude v lehote 30 tich dní od odstúpenia zmluvy . V prípade zaslania tovaru bude kupujúcemu zaslaná inkasné zloženka , alebo na žiadosť zaslané peniaze na účet .

Ako nakupovať

Vyplnením formulára na našich webových stránkach, alebo telefonicky na tel čísle +420 775 155 125.

Doprava, vynesenie tovaru, montáž

Dopravu vykonávame vlastnými vozidlami. V cene tovaru nie je zahrnuté vynesenie tovaru. Cena dopravy a vynesenie tovaru nájdete v sekcii Doprava a vynesenie. Tovar bude odovzdaný pred prvými vchodovými dverami. Väčšina nábytku je dodaná v demonte, ponúkame možnosť montáže priamo u Vás na mieste po predchádzajúcej individuálnej dohode.

Cena a platba

Ceny konečné, teda vrátane DPH, prípadne všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť. Platbu je možné realizovať v hotovosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru, alebo vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho.

Upozorňujeme

 • že miery dané výrobcom sa môžu v ojedinelých prípadoch líšiť o 1 5 cm
 • rozdiel odtieňov látok a dreva sa môže v reálnom prevedení líšiť o 1 2 stupne, môže to byť dané odlišným nastavením Vášho monitora
 • ak si zvolíte jedálenské zostavy, odtieň stolov a stoličiek bude vždy rovnaký, pokavaď ste si zvolili samostatne stôl ak nemu stoličky, môže sa stať, pretože berieme tovar od viacerých výrobcov, že môže dôjsť k rozdielu odtieňov vybraného stola a stoličiek - to nie je dôvod na reklamáciu!
 • fotografie produktov na našich internetových stránkach sú len ilustračné

Reklamačný poriadok

Záručná doba - pre kupujúceho je 24 mesiacov . Záručná doba začína dňom prevzatia tovaru od predávajúceho .

Záručný list - záručným listom sa rozumie faktúra , alebo účtenka - daňový doklad .

Kontrola zásielky - pri prevzatí zásielky odporúčame , aby si spotrebiteľ zásielku skontroloval . Ak je pri prevzatí zistené mechanické poškodenie obalu výrobku , alebo neúplnosť zásielky , je spotrebiteľ povinný za prítomnosti dopravcu vyhotoviť záznam o poškodení zásielky , prípadne tovar neprevziať . V opačnom prípade by reklamácia mohla byť zamietnutá ako neoprávnená . V prípade , že vec pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou , má kupujúci právo , aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dal vec do stavu zodpovedajúcej kúpnej zmluve . A to podľa požiadaviek kupujúceho , buď výmenou veci , jej opravou , prípadne primeranou zľavou veci , či odstúpením od zmluvy .

Uplatnenie reklamácie - vždy sa snažíme , aby bol spotrebiteľ spokojný ! Ak spotrebiteľ objaví v zakúpenom tovare v priebehu záručnej lehoty vadu , má právo na reklamáciu .

Oprávnenú reklamáciu je možné podať týmito spôsodmi

 • non-stop na e-mail v.veselenak@seznam.cz,
 • telefonicky na tel. čísle +420 775 155 125 ( 8.00 – 20.00 hod.)
 • doručením tovaru na adresu spoločnosti

Nábytek – Deluxe.eu
VítVes Trade s.r.o.

1.máje 184, Bohumín – Skřečoň
735 31

Kontaktná osoba pre reklamáciu :

Vít Veseleňák

v.veselenak@seznam.cz

tel: 608 611 314

Kupujúci uvedie:
 • preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom kópie faktúry či dodacieho listu
 • číslo objednávky, ktoré je zasielané spoločne s potvrdením objednávky e-mailu
 • čo najvýstižnejšie popis závad a jej prejavov
 • pokiaľ možno priložiť fotografiu poškodenia - pre ľahšiu posúdenie závady bez nutnosti prípadného dodania tovaru

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomne potvrdenie, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia spotrebiteľ požaduje. Tiež dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania. Prípadne, prečo bola reklamácia zamietnutá.

Vybavenie reklamácie

Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Ak nebude reklamácia vybavená do tejto doby, spotrebiteľ právo na výmenu veci za rovnakú (novú) vec bez závad, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Tento výber náhrady záleží na spotrebiteľovi.

Rozsah záruky

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené bežným užívaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky a návod na obsluhu tovaru a následne sa týmito podmienkami riadiť. Na chyby spôsobené nesprávnym použitím výrobku, v rozpore s priloženým návodom na použitie, sa záruka nevzťahuje.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Ceskej ????Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č 101/2000 Zb. V platnom znení. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Uzavretím kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcim súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze, a to do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a ich odstránenie z našej databázy a ďalšie zákonné práva k týmto údajom. Osobné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný k bezproblémovému doručeniu tovaru.

Dodacie podmienky

 • dodacia lehota je 2 6 týždňov
 • doba dodania začína od telefonického overenia so zákazníkom
 • presný deň dodania Vám bude oznámený telefonicky, alebo e-mailom
 • Ak si kupujúci neprevezme predmet plnenia z dôvodu vzniknutých na jeho strane (napr. zruší objednávku v prípade, keď je tovar už odoslaný, aj napriek dohodnutému termínu prítomná kupujúcim určená osoba, alebo nie je schopný uhradiť kúpnu cenu, atď), nesie kupujúci náklady na dopravu a to aj vrátane opakovaného dodania v plnej výške

Záverečně ustanovenia

 • www.nabytek-deluxe.eu si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok bez udania dôvodov
 • na uzavretú kúpnu zmluvu sa vzťahujú obchodné a reklamačné podmienky platné v čase jej uzavretia
 • v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na uvedenom e-maile a tel čísle
 • tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosť 1.8.2013

že miery dané výrobcom sa môžu v ojedinelých prípadoch líšiť o 1 5 cm
     rozdiel odtieňov látok a dreva sa môže v reálnom prevedení líšiť o 1 2 stupne, môže to byť dané odlišným nastavením Vášho monitora
     ak si zvolíte jedálenské zostavy, odtieň stolov a stoličiek bude vždy rovnaký, pokavaď ste si zvolili samostatne stôl ak nemu stoličky, môže sa stať, pretože berieme tovar od viacerých výrobcov, že môže dôjsť k rozdielu odtieňov vybraného stola a stoličiek - to nie je dôvod na reklamáciu!
     fotografie produktov na našich internetových stránkach sú len ilustračné